Vi påtar oss treffelingsoppdrag av alle størrelser.
  • I alle områder
  • Vanskelig tilkomst
    • i tettbebygd strøk
    • inntil hus
    • langs hengende kabel

Vi utfører også oppflising av busk og trevekster

Bortkjøring og deponering av oppflist trevirke samt hageavfall.

Oppgraving og fjerning av røtter